هفت نکته بسیار مهم در رایتینگ آیلتس

هفت نکته بسیار مهم در رایتینگ آیلتس شما موظفید حداقل ۱۵۰ کلمه برای تسک یک و ۲۵۰ کلمه برای تسک دو بنویسید. وزن نمره تسک دو تقریباً دو برابر تسک یک است. به “همه” جنبه های سوال پاسخ دهید. ۳٫ پاراگراف به پاراگراف جلو بروید و هرگز در ابتدای پاراگراف ها شماره گذاری یا ستاره…