صفحه اصلی ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ ۱۷:۱۱:۳۲ +۰۳:۳۰

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
18 شهریور-9 SepAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
18 شهریور-9 SepGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
30 شهریور-21 SepAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
22 مهر-14 OctAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
22 مهر-14 OctGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
11 آبان-2 NovAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
11 آبان-2 NovGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
11 آذر-2 DecAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
11 آذر-2 DecGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
16 دی-6 JanAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
16 دی-6 JanGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
12 بهمن-1 febAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰تکمیل شد
12 بهمن-1 febGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰تکمیل شد
12 اسفند-3 MarAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰تکمیل شد
12 اسفند-3 MarGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰تکمیل شد
25 فروردین-14 AprAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰در حال اتمام
3 خرداد-24 MayAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰در حال اتمام
3 خرداد-24 MayGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰در حال اتمام
9 تیر-30 JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
9 تیر-30 JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
27 مرداد-18 AugAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
27 مرداد-18 AugGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲ شهریور-24 AugAcademic۸۹,۹۰۰برگزار شد
۲ شهریور-24 AugGeneral۸۹,۹۰۰برگزار شد
۶ مهر-28 SepAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۶ مهر-28 SepGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مهر-19 OctAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مهر-19 OctGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ آبان-16 NovAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ آبان-16 NovGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ آذر-21 DecAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ آذر-21 DecGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ دی-17 JanAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ دی-17 JanGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن-14 FebAcademic۱۲۷,۰۰۰در حال اتمام
۲۵ بهمن-14 FebGeneral۱۲۷,۰۰۰در حال اتمام
۳۰ فروردین-19 AprAcademic۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
۳۰ فروردین-19 AprGeneral۱۲۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
IELTS Writing Task2روزبه کارگر6 و 7 مهر 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Readingکامیار کباری13 و 14 مهر 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر20 و 21 مهر 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Speakingروزبه کارگر27 و 28 مهر 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Listeningکامیار کباری5 آبان 10 الی 19۱۷۵,۰۰۰برگزار شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر11 و 12 آبان 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر25 و 26 آبان 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Readingکامیار کباری18 و 19 آبان 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Speakingروزبه کارگر2 و 3 آذر 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Listeningکامیار کباری9 و 10 آذر 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر16 و 17 آذر 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Speakingروزبه کارگر23 و 24 آذر 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Readingکامیار کباری30 آذر و 1 دی 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر7 و 8 دی 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Listeningکامیار کباری14 و 15 دی 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Speakingروزبه کارگر5 و 6 بهمن 10 الی 19۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Readingکامیار کباری۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۰ الی ۱۹۳۵۰,۰۰۰ثبت نام
IELTS Listeningکامیار کباری۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۰ الی ۱۹۳۵۰,۰۰۰ثبت نام
IELTS Writing Task2روزبه کارگر۱۲ و ۱۳ بهمن ۱۰ الی ۱۹۳۵۰,۰۰۰برگزار شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر۳ و ۴ اسفند ۱۰ الی ۱۹۳۵۰,۰۰۰در حال اتمام
IELTS Speakingروزبه کارگر۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۰ الی ۱۹۳۵۰,۰۰۰ثبت نام