توانایی شما در اسپیکینگ در هشت موضوع زیر سنجیده می‌شود

توانایی شما در اسپیکینگ در هشت موضوع زیر سنجیده می‌شود. بنابراین پیشاپیش با این موضوعات و نحوه هندل کردن آنها آشنا شوید تا با آمادگی کامل در مصاحبه ظاهر شوید. introduce yourself agree or disagree ask someone to repeat or explain give arguments for and against make guesses talk about your own experiences justify a…